Prosjekt SMB-utvikling er gjennomført som planlagt med 16 bedrifter

Skrevet av: Lasse Sjøvik

Dato:

Kommune:
Nannestad

SMB-utvikling: 18 bedrifter har fått bistand av eksterne konsulenter, ca 50 timer individuelt (januar-august), for å sikre sin virksomhet og gjennom dette legge til rette for vekst og utvikling av deres virksomheter. Evalueringsskjema utfylt av disse gav en totalscore på 8,21 (10 best). 14 tror på vekst og av disse antyder 7 bedrifter 104 nye ansettelser de nærmeste 3 årene. 3 firmaer tror samme bemanning. 1 firma fikk store interne utfordringer og inngikk individuell avtale med konsulenten for å få tyngre bistand over lengre tid. På grunn av stor uenighet mellom daglig leder og eiere, medførte at daglig leder måtte slutte. Det er startet en prosess for å unngå avvikling/nedbemanning. Dette angår rundt 50 ansatte.

Evalueringen av prosjektet viser at deltakende bedrifter var godt fornøyde og at det vil skapes mange nye arbeidsplasser. Totalvurderingen var 8,23 (skala 1-10). 13 bedrifter tror på vekst de nærmeste 3 årene. Av disse har 7 bedrifter antydet 104 stk nye ansatte. 2 bedrifter usikre og 1 antar at de beholder dagen bemanning. Målet som ble satt ved oppstart av prosjektet var 150 stillinger innen 2026, som da kan være oppnåelig.

SMB utvikling-programmet har munnet ut i mange lovende prosjekter, men når det gjelder deres egen tro på evnen til å få gjennomført de konkrete prosjekter/tiltak som skal gjennomføres for å sikre lønnsomhet og vekst, er bedriftene delt i 2. Usikkerheten skyldes nok flere ting, men det er et ønske om å få hjelp videre i prosessen.

7 bedrifter har bedt om prosjektoppfølging. En pakke bestående av sparring, arbeidsmøter og/eller prosjektledelse, ca 33 timer bistand fra sin rådgiver de har hatt i tidligere i prosjektet eller en annen rådgiver/konsulent de møtte ønske. Dermed opprettholdes kontinuitet og moment i programmet. Kravet til støtte vil forutsette at bedriftene også bidrar med å dekke mist 50% av kostnadene.

Energistasjoner for grønn næringstransport og tilhørende servicetjenester
Grønn Næring/grønnmobilitet.
Gardermoen Vekst har i samarbeid med Norconsult gjennomført et prosjekt for å motivere til at det etableres et servicesenter i eller nær GNP hvor tung-/varebiler kan lade/fylle strøm/hydrogen/biogass, hvor sjåfører kan spise, sove og tilhørende fasiliteter når det lades eller må hviles.
Markedsutviklingen for lastebiler med fossilfri drift går raskt mens utbygging av energistasjoner henger etter og er en vesentlig barriere for det grønne skiftet i transportsektoren. Hensikten er å bidra til mest mulig konkrete aktiviteter som fører fram til etablering av energistasjoner for biogass, el-lading eller hydrogenfylling for et større antall lastebiler.

I tillegg krever nye EU-regler av døgnhvile/uka ikke kan gjennomføres i lastebilen. Dette betyr at det må legges til rette for en enklere form for hotellovernatting. Dette vil være naturlig å se i sammenheng på en slik energistasjon. Flere typer tjenester vil også ha sin naturlige tilknytning. Dette kan være mat, servicemulighet for vogntoget, frisør, underholdning, mm.
Status så langt er at det er biogass tilgjengelig ved COOP-bygget og at det er en prosess på gang for at det kan etablere et senter for el- og hydrogen i GNP.

Prosjektet «Vi bygger Nannestad»
Prosjektet «Vi bygger Nannestad» er et initiativ fra utbyggerne i Nannestad som har samlet seg grunnet at de ser et behov for å markedsføre seg selv, Nannestad, og området i regionen for å bedre synligjøre sine prosjekter og synliggjøre kommunen. Konkret skal prosjektet utrede og identifisere en identitet til Nannestad. Prosjektet kommer som et initiativ fra over 10 utbyggere i Nannestad og er et spleiselag mellom kommune og næringsliv. Prosjektet skal utvikle en merkevareidentitet, posisjoneringsstatement, konseptforslag og kampanjeskisse, samt en kommunikasjonsplan og relasjonsstrategi. Det er blitt gjennomført et større oppstartsmøte med utbyggerne, en åpen workshop med utbyggerne, informasjonsrunde under frokostmøtene til Innovasjon Gardermoen, samt besøk av hvordan de har gjennomført et lignende prosjekt i Nordre Follo. Konsulentselskapet Släger vant tilbudskonkurransen og skal lede prosjektet fra mars og frem mot sommeren.

EL-motorsportarena
Gardermoen Vekst starter opp i mars en forstudie knyttet til etableringen av verdens første helelektriske motorsportarena nær Oslo lufthavn Gardermoen. Denne forstudien er avgjørende for å evaluere mulighetene, økonomiske og markedsmessige aspektene ved prosjektet. Viser forstudiet grunnlag for å videreføre prosjektet, vil det kunne bli gjennom et forprosjekt Gardermoen Vekst ønsker å ta initiativ til eller deltar sammen med andre aktører.

Bakgrunn for prosjektet er at Gardermoregionen oppleves dessverre ikke som en «opplevelsesregion» og har derfor få tilreisende gjester som oppsøker regionen eller blir på hotellene lengre enn nødvendig for å komme videre på sin flyreise. Enten det er ut i verden eller hjem igjen. Rundt Oslo lufthavn Gardermoen er det 12 hoteller med overnattingsmulighet for ca 10.000 personer hvert døgn/året rundt. For å øke regionens tiltrekningskraft og med det blant annet fylle ledige hotellrom, jobber Gardermoen Vekst med å bidra til at det skapes nye spennende attraksjoner. Etter en henvendelse fra Norges Motorsportforbund hvor de utfordret regionen til å etablere kanskje verdens første e-motorsportarena, har Gardermoen Vekst fått utredet forretningsgrunnlaget for en e-motorsportarena. Ut fra denne utredningen ønsker vi nå en forstudie for å analysere markedsbehovet, ressurstilgangen, forretningspotensiale og andre faktorer som vil påvirke prosjektets gjennomføringsevne og bærekraft.

GV bidrar økonomisk til etablering av et studiesenter i Jessheim sentrum
Ullensaker, og regionen Øvre Romerike mangler utdanningstilbud for høyere utdanning. Samtidig er behovet for kompetent arbeidskraft sterkt økene i næringslivet. Befolkningen vokser raskt og denne veksten er forventet. Både befolkning, næringsliv og kommunen selv har et stort behov for at det etableres flere utdanningstilbud utover videregående skole.
Ullensaker kommune og Gardermoen Vekst har over noe tid arbeidet for å tiltrekke seg utdanningsinstitusjoner (OsloMet/Fagskole), men ikke kommet helt i mål ennå. Et studiesenter kan inngå i dette arbeidet.

Etableringen av et studiesenter kan bidra på sikt til at også flere utdanningstilbud ser mulighetene og behovene som per i dag er udekket i regionen. Et studiesenter kan beskrives som en fysisk enhet hvor det legges til rette for desentralisert utdanning og ulike kompetansehevende aktiviteter i samarbeid med utdanningsinstitusjoner og utdanningstilbydere.
Målet er flere permanente fagskoletilbud, etter- og videreutdanning, og etter hvert også universitet- og høgskoletilbud av betydelig omfang.

Hva leter du etter?