Discover the Good Life in Our Community

Dialogmøte mellom ordførerne på Romerike og Hadeland

Skrevet av: GRIP sekreteriatet
Dato: 12. april 2024
Kommune: GRIP
Bilde: Ordførere og kommunedirektører fra Gardermoregionen, Romerike og Hadeland. Foto: Ida Luke Muggerud, Innovasjon Gardermoen.

Gardermoregionen Interkommunalt politisk råd (GRIP) tok imot Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) og Hadelandsregionen til dialog den 12.04.2024, på rådhuset i Ullensaker. Regionrådene var godt representert med ordfører og kommunedirektører. Her ønsket leder av GRIP-styret, ordfører i Ullensaker Ståle Lien Hansen, velkommen til regionens naboer, med tidsaktuelle temaer på agendaen.

Hovedtema var «Energi – hvilke alternativer finnes for å møte mangelen?» med presentasjoner fra organisasjonen Norsk kjernekraftkommuner, ved Fredrik Holm, ordfører i Halden, Energieffektivisering i elektronikkproduksjonen hos Hapro AS, ved Trond Sørum, teknisk sjef, og rapporten “Kraftløftet”, ved regiondirektør Vegard Einan i NHO.

Presentasjonene viste et fremtidig betydelig kraftunderskudd i vår region, men også ulike løsninger for å dekke opp underskuddet.

Videre ble Inntektssystemet – betydningen for kommunale inntekter på Romerike, belyst av Telemarkforskning, ved Trond Erik Lunder og Audun Thorstensen. SNR og GRIP gav Telemarkforskning ved årsskifte 2023/24, i oppdrag å vurdere pågående og foreslåtte endringer i statlig finansiering og hvordan disse endringene vil påvirke den økonomiske situasjonen for kommunene på Romerike. Sluttrapporten ble lagt frem i møtet.

Rapporten viser blant annet at nesten alle kommunene på Romerike har et beregnet utgiftsbehov under landsgjennomsnittet, noe som totalt gir Romerike samlet, ca. 500 millioner kroner mindre i korrigerte frie inntekter enn om de lå på landsgjennomsnittet pr. innbygger. Hensikten med oppdraget var å gi et grunnlag for lokale politiske vurderinger av nasjonale prosesser, som kan ha stor betydning for kommunenes økonomiske handlingsrom.


Utfordringer tilknyttet ungdomskriminalitet
ble også løftet. Det uttrykkes sterk bekymring til at ingen av de nye tildelte midler til politiet, vil komme forebyggende tjenester til gode. 16 ordfører og fylkesordførere har signert et opprop, men har ikke fått svar fra sentrale myndigheter. Oppropet sendes nå på nytt fra fylkeskommunen. Det uttrykkes en samlet tverrpolitisk bekymring. Vårt område er spesielt, – vekstområder er mer utsatt.

For videre dialog vil det være aktuelt å vurdere hva «kraften» av samarbeid mellom i disse tre regionene, lokalisert Oslo-nord, kan være opp mot nytt fylke og stat?

Hva leter du etter?